You are here:
GANDHI MUSEUMS - ASHRAMS - LIBRARIES > SEVAGRAM ASHRAM, WARDHA, MAHARASHTRA, INDIA > Other Constructive Institutions around Sevagram
Other Constructive Institutions Around Sevagram
 • Gandhi Seva Sangh Sevagram
 • Sarva Seva Sangh, Mahadev bhai bhavan, Sevagram
 • Nai Talim Samiti, Ashram, Sevagram
 • Brahma Vidya Mandir, Paunar, Wardha
 • Maharogi Seva Samiti, Dattapur, Wardha
 • Gram Seva Mandal, Gopuri, Wardha
 • Magan Sangrahalaya, Wardha
 • All India Krishi Goseva Sangh, Gopuri, Wardha
 • Acharyakul, Gopuri, Wardha
 • Khadi Mission, Gopuri, Wardha
 • Shiksha Mandal, Wardha
 • Mahila Ashram, Wardha
 • Gandhi Gyan Mandir, Wardha
 • Shri Laxminarayan Devsthan, Wardha
 • Goras Bhandar Maganwadi, Wardha
 • Rashtra Bhasha Prachar Samiti, Wardha
 • Leprosy Foundation, Wardha
 • Central Village Industries Research Institute, Maganwadi (managed by Khadi & Village ndustries Commission,) Wardha
 • Charmalaya, Gopuri Wardha
 • Pulses, Hand-pounding and processing Institute at Mahila Ashram, Wardha