ગાંધી ઈ-બુક્સ
ઈ-બુક્સ ફ્રીમાં ડાઉનલોડ કરો.
(Right click on 'E-Book' and 'Save link' to download)
 
ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ (ગ્રંથ ૧ થી ૮૨) new
(The Collected Works of Mahatma Gandhi)
 
Gandhi Autobiography or The Story of Experiments with Truth


ઈ-બૂક

સત્યના પ્રયોગો અથવા આત્મકથા


મો. ક. ગાંધી


પ્રકાશક :
નવજીવન પબ્લિશિંગ હાઉસ, અહમદાબાદ
mangal-prabhat


ઈ-બૂક

મંગલ પ્રભાત


ગાંધીજી


પ્રકાશક :
નવજીવન પબ્લિશિંગ હાઉસ, અહમદાબાદ
sarvodaya


ઈ-બૂક

સર્વોદય


મો. ક. ગાંધી


પ્રકાશક :
નવજીવન પબ્લિશિંગ હાઉસ, અહમદાબાદ
 
constructive-programme


ઈ-બૂક

રચનાત્મક કાર્યક્રમ


મો. ક. ગાંધી


key-to-health


ઈ-બૂક

આરોગ્યની ચાવી


ગાંધીજી


પ્રકાશક :
નવજીવન પબ્લિશિંગ હાઉસ, અહમદાબાદ
Gandhi Autobiography or The Story of Experiments with Truth


ઈ-બૂક

અનાસક્તિયોગ


ગાંધીજી


પ્રકાશક :
નવજીવન પબ્લિશિંગ હાઉસ, અહમદાબાદ
 
Daan apavano abhinav prayog


ઈ-બૂક

દાન આપવાનો અભિનવ પ્રયોગ


સંક્ષેપ અને સંકલન : સોનલ પરીખ

પ્રકાશક :
મુંબઈ સર્વોદય મંડળ અને ટ્રસ્ટીશીપ ફાઉન્ડેશન

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ


ઈ-બૂક

દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ


મો. ક. ગાંધી


પ્રકાશક :
નવજીવન પબ્લિશિંગ હાઉસ, અહમદાબાદ

hind-swaraj


ઈ-બૂક

હિંદ સ્વરાજ


મો. ક. ગાંધી


પ્રકાશક :
નવજીવન પબ્લિશિંગ હાઉસ, અહમદાબાદ

 
suraj same dhul


ઈ-બૂક

સુરજ સામે ધૂળ
ગાંધીનું બલિદાન અને સાચું શું ખોટું શું?


ચુનીભાઈ વૈદ્ય

પ્રકાશક :
ગુજરાત લોકસમિતિ, અમદાવાદ

bahurupi-gandhi


ઈ-બૂક

બહુરૂપી ગાંધી


અનુ બન્દ્યોપાધ્યાય


Courtesy :
www.archive.org
Maro Jailno Anubhav


ઈ-બૂક

મારો જેલનો અનુભવ


મો. ક. ગાંધી


 
geeta-pravachano


ઈ-બૂક

ગીતા-પ્રવચનો


વિનોબા

પ્રકાશક :
પરમધામ પ્રકાશન, પવનાર
gandhijino-vinod


ઈ-બૂક

ગાંધીજીનો વિનોદ


લલ્લુભાઈ મકનજી
પ્રકાશક :
નવજીવન પબ્લિશિંગ હાઉસ, અહમદાબાદ
geeta-pravachano


ઈ-બૂક

ગાય અને ગૌશાળા


ગાય, ગોવંશ, ગૌશાળા, પાંજરાપોળ
અને ગાયના અર્થતંત્રની ઉપયોગી માહિતી


સંકલન: સોનલ પરીખ


પ્રકાશક :
મુંબઈ સર્વોદય મંડળ
વિનોબાજીની પુસ્તકો
 

Vinoba Quotesબુક ઓનલાઈન વાંચો

વિનોબા - અમૃતબિંદુ
આચાર્ય વિનોબા ભાવેના સુવિચારો


પ્રકાશક :
યજ્ઞ પ્રકાશન, વડોદરા ૩૯૦૦૦૧
       
           

    Gandhijini Dinwari by C.B. Dalal - Part I(external link)
    Gandhijini Dinwari by C.B. Dalal - Part II(external link)