ગાંધી ઈ-બુક્સ

ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ
(The Collected Works of Mahatma Gandhi)
ગ્રંથ ૧ થી ૮૨
Courtesy :Gandhi Heritage Portal
www.gandhiheritageportal.org
Collected Works of Mahatma Gandhi in Hindi

ગ્રંથ ૦૧: ૧૮૮૪ : ૧૮૯૬ ગ્રંથ ૦૨: ૧૮૯૬ : ૧૮૯૭ ગ્રંથ ૦3: ૧૮૯૮ : ૧૯૦૩
ગ્રંથ ૦૪: ૧૯૦૩ : ૧૯૦૫ ગ્રંથ ૦૫: ૧૯૦૫ : ૧૯૦૬ ગ્રંથ ૦૬: ૧૯૦૬ : ૧૯૦૭
ગ્રંથ ૦૭: જૂન-૧૯૦૭ : ડિસેમ્બર-૧૯૦૭ ગ્રંથ ૦૮: જાન્યુઆરી-૧૯૦૮ : ઑગસ્ટ-૧૯૦૮ ગ્રંથ ૦૯: સપ્ટેમ્બર-૧૯૦૮ : નવેમ્બર-૧૯૦૯
ગ્રંથ ૧૦: નવેમ્બર-૧૯૦૯ : માર્ચ-૧૯૧૧ ગ્રંથ ૧૧: એપ્રિલ-૧૯૧૧ : માર્ચ-૧૯૧૩ ગ્રંથ ૧૨: એપ્રિલ-૧૯૧૩ : ડિસેમ્બર-૧૯૧૪
ગ્રંથ ૧૩: જાન્યુઆરી-૧૯૧૫ : ઑક્ટોબર-૧૯૧૭ ગ્રંથ ૧૪: ઑક્ટોબર-૧૯૧૭ : જુલાઈ-૧૯૧૮ ગ્રંથ ૧૫: ઑગસ્ટ-૧૯૧૮ : જુલાઈ-૧૯૧૯
ગ્રંથ ૧૬: ઑગસ્ટ-૧૯૧૯ : જાન્યુઆરી-૧૯૨૦ ગ્રંથ ૧૭: ફેબ્રુઆરી-૧૯૨૦ : જૂન-૧૯૨૦ ગ્રંથ ૧૮: જુલાઈ-૧૯૨૦ : નવેમ્બર-૧૯૨૦
ગ્રંથ ૧૯: નવેમ્બર-૧૯૨૦ : એપ્રિલ-૧૯૨૧ ગ્રંથ ૨૦: એપ્રિલ-૧૯૨૧ : ઑગસ્ટ-૧૯૨૧ ગ્રંથ ૨૧: ઑગસ્ટ-૧૯૨૧ : ડિસેમ્બર-૧૯૨૧
ગ્રંથ ૨૨: ડિસેમ્બર-૧૯૨૧ : માર્ચ-૧૯૨૨ ગ્રંથ ૨૩: માર્ચ-૧૯૨૨ : મે-૧૯૨૪ ગ્રંથ ૨૪: મે-૧૯૨૪ : ઑગસ્ટ-૧૯૨૪
ગ્રંથ ૨૫: ઑગસ્ટ-૧૯૨૪ : જાન્યુઆરી-૧૯૨૫ ગ્રંથ ૨૬: જાન્યુઆરી-૧૯૨૫ : એપ્રિલ-૧૯૨૫ ગ્રંથ ૨૭: મે-૧૯૨૫ : જુલાઈ-૧૯૨૫
ગ્રંથ ૨૮: ઑગસ્ટ-૧૯૨૫ : નવેમ્બર-૧૯૨૫ ગ્રંથ ૨૯: નવેમ્બર-૧૯૨૫ : ફેબ્રુઆરી-૧૯૨૬ ગ્રંથ ૩૦: ફેબ્રુઆરી-૧૯૨૬ : જૂન-૧૯૨૬
ગ્રંથ ૩૧: જૂન-૧૯૨૬ : નવેમ્બર-૧૯૨૬ ગ્રંથ ૩૨: નવેમ્બર-૧૯૨૬ : જાન્યુઆરી-૧૯૨૭ ગ્રંથ ૩૩: જાન્યુઆરી-૧૯૨૭ : જૂન-૧૯૨૭
ગ્રંથ ૩૪: જૂન-૧૯૨૭ : સપ્ટેમ્બર-૧૯૨૭ ગ્રંથ ૩૫: સપ્ટેમ્બર-૧૯૨૭ : જાન્યુઆરી-૧૯૨૮ ગ્રંથ ૩૬: ફેબ્રુઆરી-૧૯૨૮ : જૂન-૧૯૨૮
ગ્રંથ ૩૭: જુલાઈ-૧૯૨૮ : ઑક્ટોબર-૧૯૨૮ ગ્રંથ ૩૮: નવેમ્બર-૧૯૨૮ : ફેબ્રુઆરી-૧૯૨૯ ગ્રંથ ૩૯: ફેબ્રુઆરી-૧૯૨૯ : ફેબ્રુઆરી-૧૯૨૯
ગ્રંથ ૪૦: ફેબ્રુઆરી-૧૯૨૯ : મે-૧૯૨૯ ગ્રંથ ૪૧: જૂન-૧૯૨૯ : ઑક્ટોબર-૧૯૨૯ ગ્રંથ ૪૨: ઑક્ટોબર-૧૯૨૯ : ફેબ્રુઆરી-૧૯૩૦
ગ્રંથ ૪૩: માર્ચ-૧૯૩૦ : જૂન-૧૯૩૦ ગ્રંથ ૪૪: જુલાઈ-૧૯૩૦ : ડિસેમ્બર-૧૯૩૦ ગ્રંથ ૪૫: ડિસેમ્બર-૧૯૩૦ : એપ્રિલ-૧૯૩૧
ગ્રંથ ૪૬: ૧૬-એપ્રિલ-૧૯૩૧ : ૧૭-જૂન-૧૯૩૧ ગ્રંથ ૪૭: ૧૮-જૂન-૧૯૩૧ : ૧૧-સપ્ટેમ્બર-૧૯૩૧ ગ્રંથ ૪૮: ૧૨-સપ્ટેમ્બર-૧૯૩૧ : ૦૩-જાન્યુઆરી-૧૯૩૨
ગ્રંથ ૪૯: ૦૪-જાન્યુઆરી-૧૯૩૨ : ૩૧-મે-૧૯૩૨ ગ્રંથ ૫૦: જૂન-૧૯૩૨ : ઑગસ્ટ-૧૯૩૨ ગ્રંથ ૫૧: ૦૧-સપ્ટેમ્બર-૧૯૩૨ : ૧૫-નવેમ્બર-૧૯૩૨
ગ્રંથ ૫૨: નવેમ્બર-૧૯૩૨ : જાન્યુઆરી-૧૯૩૩ ગ્રંથ ૫૩: જાન્યુઆરી-૧૯૩૩ : માર્ચ-૧૯૩૩ ગ્રંથ ૫૪: માર્ચ-૧૯૩૩ : એપ્રિલ-૧૯૩૩
ગ્રંથ ૫૫: ૨૩-એપ્રિલ-૧૯૩૩ : ૧૫-સપ્ટેમ્બર-૧૯૩૩ ગ્રંથ ૫૬: ૧૬-સપ્ટેમ્બર-૧૯૩૩ : ૧૫-જાન્યુઆરી-૧૯૩૪ ગ્રંથ ૫૭: ૧૬-જાન્યુઆરી-૧૯૩૪ : ૧૭-મે-૧૯૩૪
ગ્રંથ ૫૮: ૧૮-મે-૧૯૩૪ : ૧૫-સપ્ટેમ્બર-૧૯૩૪ ગ્રંથ ૫૯: ૧૬-સપ્ટેમ્બર-૧૯૩૪ : ૧૫-ડિસેમ્બર-૧૯૩૪ ગ્રંથ ૬૦: ૧૬-ડિસેમ્બર-૧૯૩૪ : ૨૪-એપ્રિલ-૧૯૩૫
ગ્રંથ ૬૧: ૨૫-એપ્રિલ-૧૯૩૫ : ૩૦-સપ્ટેમ્બર-૧૯૩૫ ગ્રંથ ૬૨: ૦૧-ઑક્ટોબર-૧૯૩૫ : ૩૧-મે-૧૯૩૬ ગ્રંથ ૬૩: જૂન-૧૯૩૬ : ૦૨-નવેમ્બર-૧૯૩૬
ગ્રંથ ૬૪: ૦૩-નવેમ્બર-૧૯૩૬ : ૧૪-માર્ચ-૧૯૩૭ ગ્રંથ ૬૫: ૧૫-માર્ચ-૧૯૩૭ : ૩૧-જુલાઈ-૧૯૩૭ ગ્રંથ ૬૬: ૦૧-ઑગસ્ટ-૧૯૩૭ : ૩૧-માર્ચ-૧૯૩૮
ગ્રંથ ૬૭: ૦૧-એપ્રિલ-૧૯૩૮ : ૧૪-ઑક્ટોબર-૧૯૩૮ ગ્રંથ ૬૮: ૧૫-ઑક્ટોબર-૧૯૩૮ : ૨૮-ફેબ્રુઆરી-૧૯૩૯ ગ્રંથ ૬૯: ૦૧-માર્ચ-૧૯૩૯ : ૧૫-જુલાઈ-૧૯૩૯
ગ્રંથ ૭૦: ૧૬-જુલાઈ-૧૯૩૯ : ૩૦-નવેમ્બર-૧૯૩૯ ગ્રંથ ૭૧: ૦૧-ડિસેમ્બર-૧૯૩૯ : ૧૫-એપ્રિલ-૧૯૪૦ ગ્રંથ ૭૨: ૧૬-એપ્રિલ-૧૯૪૦ : ૧૧-સપ્ટેમ્બર-૧૯૪૦
ગ્રંથ ૭૩: ૧૨-ડિસેમ્બર-૧૯૪૦ : ૧૫-એપ્રિલ-૧૯૪૧ ગ્રંથ ૭૪: ૧૬-એપ્રિલ-૧૯૪૧ : ૧૦-ઑક્ટોબર-૧૯૪૧ ગ્રંથ ૭૫: ૧૧-ઑક્ટોબર-૧૯૪૧ : ૩૧-માર્ચ-૧૯૪૨
ગ્રંથ ૭૬: ૦૧-એપ્રિલ-૧૯૪૨ : ૧૭-ડિસેમ્બર-૧૯૪૨ ગ્રંથ ૭૭: ૧૮-ડિસેમ્બર-૧૯૪૨ : ૩૧-જુલાઈ-૧૯૪૪ ગ્રંથ ૭૮: ૦૧-ઑગસ્ટ-૧૯૪૪ : ૩૧-ડિસેમ્બર-૧૯૪૪
ગ્રંથ ૭૯: ૦૧-જાન્યુઆરી-૧૯૪૫ : ૨૪-એપ્રિલ-૧૯૪૫ ગ્રંથ ૮૦: ૨૫-એપ્રિલ-૧૯૪૫ : ૧૬-જુલાઈ-૧૯૪૫ ગ્રંથ ૮૧: ૧૭-જુલાઈ-૧૯૪૫ : ૩૧-ઑક્ટોબર-૧૯૪૫
ગ્રંથ ૮૨: ૦૧-નવેમ્બર-૧૯૪૫ : ૧૯-જાન્યુઆરી-૧૯૪૬