You are here:
ASSOCIATES OF MAHATMA GANDHI > VINOBA BHAVE > MY DEAR PRANAV > References
References
Birth definition of 'Brahma'
1) Vichar Pothi : (Random Reflections) by Vinoba Tr. by Vasant Nargolkar, Sarva Saugha Sangh Prakashan, Raj Ghat, Varanasi (1971) P.47 Item 233.
2) The Problems of Philosophy, Bertrand Russel, Oxford University Press, 1976, PP. 1 - 6.

In search of Meaning
1) Random Reflections : P. 115 Item 522 (649) Original Marathi Item reference.
2) Random Reflections : P. 17 Item 17 (101) Original Marathi reference.
3) Ahinsecha Shudh (Marathi), Paramdham Prakashan, Pavnar 1988. P. 162
4) Vichar Pothi (Marathi) P. 53 Item 442

Learning : The change in ourselves
1) Shikshan Vichar : By Vinoba, Paramdham Prakashan, Pavnar, 1977 PP. 10-12

Education : Ever eternal, ever changing
1) Maitri, 12 Feb, 1990 Brahma Vidya Mandir, Pavnar, P. 66
2) Maitri, 12 Feb, 1990 P. 67.

Add emotions into your thoughts
1) Vinoba Saraswat (Marathi), Sahitya Akademi, 1987 PP. 12-19

Education & Spirituality : Development with direction
1) Janus Arthur Koestler Hutchinson of London 1979, P. 1

People's Power
1) Lokaniti (Marathi) Paramdham Prakashan, Pavnar, P. 11

Change in 'I' is the change in 'We'
1) Vinoba Saraswat (Marathi), Sahitya Akademi, 1987, P. 277

The person of Ideas
1) Ahimsecha Shodh (Marathi), Ed. Kalindi, Paramdham Prakashan, Pavnar,1988, P. 172

PRARTHANA
1) Aum Tat sat Shri Narayan Tu Purushottam Guru Tu
2) Siddha Buddha Tu Skanda Vinayak Savita Pavak Tu
3) Brahma Mazda Tu Yahva Shakti Tu Eshupita Prabhu Tu
4) Rudra Vishnu Tu Ram_Krishna Tu Raheem Tao Tu
5) Vasudeo Go Vishvaroop Tu Chidanand Hari Tu
6) Adviteeya Tu Akal Nirbhay Atmalinga Shiva Tu

SARVA DHARMA VACHAN
1) Aum Dehe, Prane Mane
Varaneeya Te Savityache
Tej Devache, Dhyavuya
Prero Buddhis Amuchya (Thrice)

2) He Prabho, Neye Maj
Asatatoon Satyakade
Tamantoon Jyotikade
Mrutyntoon Amrutakade

3) Jaisa Varaneeya Prabhu, Taisa Chi Satyen Guru
Su_Manachi Tya Denagi, Jo Kari Deva Karya Jagi
Tya Daivi Shakti Vari, Jo Deenanche Sahya Kari

4) Namoo Siddhas
Namoo Arthatas
Samyag Darshana Jnana Chritrya
Ha Mokshamarga

5) Paap Te Talave, Shubh Acharave
Svachitta Shodhave, Mhanatibuddha

6) Shejaryavar Prem Karoo
Shatruvarahi Prem Karoo
Parasparavar Prem Karoo

7) Arambhi Devachenaav, Krupala Jo Kanava Loo
Stuti Tya Devachi, Prabhu Jo Vishvacha
Krupalu Kanavalu Swami/Shevatchya Divasacha
Tuzi Karv Bhakti, Tuzich Re Yachana
Saral Marga Dakheev Tu Amha
Tyan Vari Karitoshi Krupa Tyancha;
Na Jyan Vari Tvza Prakop Utare
Nawa Bhramit Je Tyancha

8) Auinay Door Kari Deva
Man Mavalo, Trishna Jiro
Bhoot Daya Pasaro

'And Also' - Duties and Philosophy
1) Talks on the Gita, by Vinoba, Sarva Seva Sangh Prakashan, Rajhghat, Varanasi, 8th Ed.1982, PP. 19 & 20.

The modern side of 'Bhakti'
1) Talks on the Gita Vinoba, Sarva Seva Sangh Prakashan Rajghat, Varanasi 1. 1982 PP.75 & 76

Bhakti, Gyan and Seva
1) Talks on the Gita, Vinobaji, Sarva Seva Sangh Prakashan Rajghat, Varanasi 1, P. 185 - 187
2) Ahinsecha Shodh, Vinoba, Paramdham Prakashan, Pavnar, 1988 P. 77

Vinoba and Jayaprakash
1) Specially written introduction to the English Edition of "Talks on the Gita" published by George Allen and Unwin Ltd., London, 1954

Bhoodan-1
1) Vinoba's life and Mission, Kanti Shah (Tr. L.O. Joshi),Sarva Seva SanghPrakashan, Rajghat, Varanasi-1, 1979 PP. 43-45.

Bhoodan-2
1) The Third Power, Vinoba, (Tr. Marjorie Sykes), Sarva Seva Sangh Prakashan, Rajghat, Varanasi, 1972, PP. 23 & 24.

Swarajya - Sarvodaya
1) The Third Power, Vinoba ( Tr.Marjorie Sykes), Sarva Seva Sangh Prakashan, Rajghat, Varanasi 221 001, PP. 26 & 27
2) Gitarahasya, Bal Gangadhar Tilak, Tilak Bandhu, Pune-411 002, P. 383 (Mahabharat, Adi Parva, 115 - 36 and Sabha Parva 61.11)
3) The Third Power, Vinoba (Tr. Marjorie Sykes), PP. 26 & 27

On Institutions
1) The Third Power, Vinoba, (Tr.Marjorie Sykes), Sarva Seva Sangh Prakashan, Rajghat, Varanasi, 1972. PP. 27-29

Sarvodaya Samaj-1
1) The Third Power, Vinoba (Tr.Marjorie Sykes), Sarva Seva Sangh Prakashan, Rajghat, Varanasi, 1972. P. 32
2) ibid PP. 30 & 31

Sarvodaya Samaj-2
1) The Third Power, Vinoba (Tr.Marjorie Sykes), Sarva Seva Sangh, Rajghat, Varanasi, 1972, P. 35

Science + Spiritual wisdom = Self-Knowledge
1) The Third Power, Vinoba (Tr.Marjorie Sykes), Sarva Seva Sangh Prakashan, Rajghat, Varanasi, 1972, P. 40.
2) ibid P. 48
3) ibid P. 49

Power of the Word
1) The Third Power, Vinoba, (Tr.Marjorie Sykes), Sarva Seva Sangh Prakashan, Rajghat, Varanasi, 1972, P. 76

Religious Institutions
1) Based on his lecture at Chaturvedamangalam in Tamilnadu on 19.02.1957, Bhoodan Ganga, Part 9, Paramdham VidyapPeeth Prakashan, Pavnar 1958, P. 183.

Ahimsa : The way of living
1) Based on pages 50 - 59 of The Third power by Vinoba (Tr. Marjorie Sykes), Sarva Seva Sangh Prakashan, Rajghat, Varanasi, 1972.

Teachers : the source of light
1) The Third Power, Vinoba, (Tr. Marjorie Sykes), Sarva Seva Sangh Prakashan, Rajghat, Varanasi, 1972, P. 103

Dignity of Labour
1) Based on The Third Power, Vinoba, (Tr. Marjorie Sykes), Sarva Seva Sangh Prakashan, Rajghat, Varanasi, 1972, PP. 104-107

Essence of learning
1) Based on Shikshan Vichar (Marathi), Vinoba, Paramdham Prakashan, Pavnar, 1977 PP. 213 & 214

Nai Talim, Lok-Shikshan
1) Based on : Shikshan Vichar (Marathi), Paramdham Prakashan, Pavnar, 1977, P. 138

Thought is greater than man
1) Based on Vinoba on Gandhi, Edited by Kanti Shah, Sarva Seva Sangh Prakashan, Rajghat, Varanasi, 1985 P. 9-11.

Emergency
1) Vinoba's Life and Mission, Kanti Shah, Sarva Seva Sangh Prakashan, Rajghat, Varanasi, 1979, P. 127

Spiritualizing Politics
1) Vinoba on Gandhi, Ed. by Kanti Shah, Sarva Seva Sangh Prakashan, Rajghat, Varanasi, 1985, PP. 25 & 26
2) ibid P. 90

Bhagvadgita-2
1) Talks on Gita, Vinoba, Sarva Seva Sangh Prakashan, Rajghat, Varanasi, 1982, P. 232

Panch-Jana Shakti
1) Vinoba, Life & Mission, Ed. Kanti shah, Sarva Seva Sangh Prakashan, Rajghat, Varanasi, 1979, P. 114

Satyagraha
1) Vinoba, Life & Mission Ed. By Kanti Shah, Sarva Seva Sangh Prakashan, Rajghat, Varanasi, 1979, P. 84