Next

ASSOCIATES OF MAHATMA GANDHI > VINOBA BHAVE > MY DEAR PRANAV > References

References

Birth definition of 'Brahma'

1)     Vichar  Pothi : (Random  Reflections) by  Vinoba  Tr.  by  Vasant  Nargolkar, Sarva  Saugha  Sangh 
        Prakashan, Raj  Ghat, Varanasi (1971) P.47  Item 233.

2)     The  Problems  of  Philosophy, Bertrand  Russel, Oxford  University  Press, 1976, PP. 1 - 6.


In search of Meaning

1)     Random  Reflections : P. 115  Item 522 (649) Original  Marathi  Item  reference.

2)     Random  Reflections : P. 17  Item 17 (101)  Original  Marathi  reference.

3)     Ahinsecha  Shudh (Marathi), Paramdham  Prakashan, Pavnar  1988.  P. 162

4)     Vichar  Pothi (Marathi)  P. 53  Item 442 


Learning : The change in ourselves

1)     Shikshan  Vichar : By  Vinoba, Paramdham  Prakashan, Pavnar, 1977  PP. 10 - 12


Education : Ever eternal, ever changing

1)     Maitri, 12  Feb, 1990  Brahma  Vidya  Mandir, Pavnar, P. 66 

2)     Maitri, 12  Feb, 1990  P. 67.


Add emotions into your thoughts

1)     Vinoba  Saraswat (Marathi), Sahitya  Akademi, 1987  PP. 12 - 19


Education & Spirituality : Development with direction

1)     Janus  Arthur  Koestler  Hutchinson  of  London  1979, P. 1


People's Power

1)     Lokaniti (Marathi)  Paramdham  Prakashan, Pavnar, P. 11


Change in 'I'  is the change in 'We'

1)     Vinoba  Saraswat (Marathi), Sahitya  Akademi, 1987, P. 277


The person of Ideas

1)     Ahimsecha  Shodh (Marathi), Ed. Kalindi, Paramdham  Prakashan, Pavnar,1988, P. 172


PRARTHANA

1)     Aum  Tat  sat  Shri  Narayan  Tu  Purushottam  Guru  Tu 

2)     Siddha  Buddha  Tu  Skanda  Vinayak  Savita  Pavak  Tu 

3)     Brahma  Mazda  Tu  Yahva  Shakti  Tu  Eshupita  Prabhu  Tu 

4)     Rudra  Vishnu  Tu  Ram_Krishna  Tu  Raheem  Tao  Tu 

5)     Vasudeo  Go  Vishvaroop  Tu  Chidanand  Hari  Tu 

6)     Adviteeya  Tu  Akal  Nirbhay  Atmalinga  Shiva  Tu


SARVA DHARMA VACHAN

1)     Aum  Dehe, Prane  Mane

        Varaneeya  Te  Savityache

        Tej  Devache, Dhyavuya

        Prero  Buddhis  Amuchya  (Thrice)

2)     He  Prabho,  Neye  Maj

        Asatatoon  Satyakade

        Tamantoon  Jyotikade

        Mrutyntoon  Amrutakade 

3)     Jaisa  Varaneeya  Prabhu, Taisa  Chi  Satyen  Guru

        Su_Manachi  Tya  Denagi, Jo  Kari  Deva  Karya  Jagi

        Tya  Daivi  Shakti  Vari, Jo  Deenanche  Sahya  Kari

4)     Namoo  Siddhas

        Namoo  Arthatas

        Samyag  Darshana  Jnana  Chritrya

        Ha  Mokshamarga

5)     Paap  Te  Talave, Shubh  Acharave

        Svachitta  Shodhave, Mhanatibuddha

6)     Shejaryavar  Prem  Karoo

        Shatruvarahi  Prem  Karoo

        Parasparavar  Prem  Karoo 

7)     Arambhi  Devachenaav, Krupala  Jo  Kanava  Loo

        Stuti  Tya  Devachi, Prabhu  Jo  Vishvacha

        Krupalu  Kanavalu  Swami/Shevatchya  Divasacha

        Tuzi  Karv  Bhakti, Tuzich  Re  Yachana

        Saral  Marga  Dakheev  Tu  Amha

        Tyan  Vari  Karitoshi  Krupa  Tyancha;

        Na  Jyan  Vari  Tvza  Prakop  Utare

        Nawa  Bhramit  Je  Tyancha 

8)     Auinay  Door  Kari  Deva

        Man  Mavalo, Trishna  Jiro

        Bhoot  Daya  Pasaro


'And Also' - Duties and Philosophy

1)     Talks  on  the  Gita, by  Vinoba, Sarva  Seva  Sangh  Prakashan, Rajhghat, Varanasi, 8th  Ed.1982,
        PP. 19 & 20.


The modern side of 'Bhakti'

1)     Talks  on  the  Gita  Vinoba, Sarva  Seva  Sangh  Prakashan  Rajghat, Varanasi 1. 1982  PP. 75 & 76


Bhakti, Gyan and Seva

1)     Talks  on  the  Gita, Vinobaji, Sarva  Seva  Sangh  Prakashan  Rajghat, Varanasi 1, P. 185 - 187 

2)     Ahinsecha  Shodh, Vinoba, Paramdham  Prakashan, Pavnar, 1988  P. 77


Vinoba and Jayaprakash

1)     Specially  written  introduction  to  the  English  Edition  of  "Talks  on  the  Gita" published  by
        George  Allen  and  Unwin  Ltd., London, 1954


Bhoodan-1

1)     Vinoba's  life  and  Mission, Kanti  Shah (Tr. L.O. Joshi),Sarva  Seva  Sangh Prakashan, Rajghat,
        Varanasi-1, 1979  PP.43 - 45 .


Bhoodan-2

1)     The  Third  Power, Vinoba, (Tr. Marjorie  Sykes), Sarva  Seva  Sangh  Prakashan, Rajghat, Varanasi,
        1972  PP.  23 & 24.


Swarajya - Sarvodaya

1)     The Third Power, Vinoba ( Tr.Marjorie Sykes), Sarva  Seva  Sangh  Prakashan,

        Rajghat, Varanasi  221 001, PP.  26 & 27 

2)     Gitarahasya, Bal  Gangadhar  Tilak, Tilak  Bandhu, Pune-411 002, P. 383 (Mahabharat, Adi  Parva,
        115 - 36  and  Sabha  Parva  61.11) 

3)     The  Third  Power, Vinoba (Tr. Marjorie  Sykes), PP. 26 & 27


On Institutions

1)     The  Third  Power, Vinoba, (Tr.Marjorie  Sykes), Sarva  Seva  Sangh  Prakashan, Rajghat, Varanasi,
        1972. PP. 27 - 29


Sarvodaya Samaj-1

1)     The  Third  Power, Vinoba (Tr.Marjorie  Sykes), Sarva  Seva  Sangh  Prakashan, Rajghat, Varanasi,
        1972. P. 32 

2)     ibid  PP. 30 & 31


Sarvodaya Samaj-2

1)     The  Third  Power, Vinoba (Tr.Marjorie  Sykes), Sarva  Seva  Sangh, Rajghat, Varanasi, 1972,  P. 35


Science + Spiritual wisdom = Self-Knowledge

1)     The  Third  Power, Vinoba (Tr.Marjorie  Sykes), Sarva  Seva  Sangh  Prakashan, Rajghat, Varanasi,
        1972  P. 40. 

2)     ibid  P. 48 

3)     ibid  P. 49


Power of the Word

1)     The  Third  Power, Vinoba, (Tr.Marjorie  Sykes), Sarva  Seva  Sangh  Prakashan, Rajghat, Varanasi,
        1972, P. 76


Religious Institutions

1)     Based  on  his  lecture  at  Chaturvedamangalam  in  Tamilnadu  on  19.02.1957, Bhoodan  Ganga,
        Part  9, Paramdham  Vidya - Peeth  Prakashan, Pavnar  1958, P. 183.


Ahimsa : The way of living

1)     Based  on  pages  50 - 59  of  The  Third  power  by  Vinoba (Tr. Marjorie  Sykes), Sarva  Seva
        Sangh  Prakashan, Rajghat, Varanasi, 1972.


Teachers : the source of light

1)     The  Third  Power, Vinoba, (Tr. Marjorie  Sykes), Sarva  Seva  Sangh  Prakashan, Rajghat, Varanasi,
        1972,  P. 103


Dignity of Labour

1)     Based  on  The  Third  Power, Vinoba, (Tr. Marjorie  Sykes), Sarva  Seva  Sangh

        Prakashan, Rajghat, Varanasi, 1972, PP. 104 - 107


Essence of learning 

1)     Based  on  Shikshan  Vichar (Marathi), Vinoba, Paramdham  Prakashan, Pavnar, 1977  PP. 213 &  214


Nai Talim, Lok-Shikshan

1)     Based  on : Shikshan  Vichar (Marathi), Paramdham  Prakashan, Pavnar, 1977, P. 138 


Thought is greater than man

1)     Based  on  Vinoba  on  Gandhi, Edited  by  Kanti  Shah, Sarva  Seva  Sangh Prakashan, Rajghat,
        Varanasi, 1985  P. 9 - 11.


Emergency

1)     Vinoba's  Life  and  Mission, Kanti  Shah, Sarva  Seva  Sangh  Prakashan, Rajghat, Varanasi, 1979 
        P. 127


Spiritualizing Politics

1)     Vinoba  on  Gandhi, Ed.  by  Kanti  Shah, Sarva  Seva  Sangh  Prakashan, Rajghat, Varanasi, 1985,
        PP. 25 & 26 

2)     ibid  P. 90


Bhagvadgita-2

1)     Talks  on  Gita, Vinoba, Sarva  Seva  Sangh  Prakashan, Rajghat, Varanasi, 1982, P. 232


Panch-Jana Shakti

1)     Vinoba, Life  &  Mission, Ed. Kanti  shah, Sarva  Seva  Sangh  Prakashan, Rajghat, Varanasi, 1979,
        P. 114


Satyagraha

1)     Vinoba, Life  &  Mission  Ed. By  Kanti  Shah, Sarva  Seva  Sangh  Prakashan, Rajghat, Varanasi,
        1979, P. 84